Link Toronto vs Inter Miami

Auro bị nhiều thẻ vàng (5) hơn tất cả các cầu thủ khác ở Toronto. Leandro Gonzalez Pirez của Miami bị 8 thẻ.


Share: